ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

รายชื่อผู้สมัคร


เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียนเดิม พิมพ์
00896
นายณัฐวัฒน์ ดีเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรีอินทร์บุรี
00895
นายณัฐพล ศิลปชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางระจันวิทยา
00894
เด็กหญิงรัตนาวลี อ่อนสาตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
00893
นางสาวอริสา คุ้มพะเนียด มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00892
นางสาวแพรพรรณ เนียมอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00891
เด็กหญิงอาริตา อ่ำช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร)
00890
นางสาวธัญญลักษณ์ แย้มกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ
00889
นายพัชรดนัย เสมสายัณห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00888
นายนครินทร์ รอดหลง มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00887
เด็กชายธนภัทร ฟักผล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00886
เด็กชายรัฐนันท์ อันประนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00885
เด็กชายผรัญชัย ชื่นตะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00884
นายศิวกร ชูช่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ​สิงห์​บุรี​
00883
เด็กชายชวกร สุวรรณโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเกตุ
00882
นางสาววรรณิศา ผลนาค มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00881
นางสาวชวิศา ใจบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดระนาม
00880
เด็กหญิงธมลวรรณ ศุกกระบิล มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00879
เด็กหญิงณฐนันทินี รอดหลำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลท่าช้าง
00878
นางสาวรัตนกร ป้องคำสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00877
เด็กหญิงภิญญดา เครือแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร)
00876
เด็กหญิงวลัยพรรณ แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดท่า
00875
เด็กหญิงกรวรรณ สีม่วง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00874
เด็กชายศุภฤกษ์ ศรีสุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00873
นางสาวพรนภัส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00872
นางสาวธนัสญา หาญสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00871
นายกฤษนะ สังข์ด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมุจลินท์
00870
นางสาววนิดา ประดิษฐศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00869
เด็กชายกฤษณะพงศ์ ทองพรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00868
เด็กชายสหรัฐ คะเชนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลบางระจัน
00867
นายภัทรกร สมเพียร มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00866
เด็กหญิงพนิดา ช้างงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
00865
เด็กหญิงศิรดา บานเย็นงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
00864
เด็กหญิงปาณิสรา ภูภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00863
นายธนกฤต แก้วผ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00862
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แย้มคล้าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลบางระจัน
00861
เด็กหญิงญาโณทัย กิ่งไทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่งนิวัติวิทยา
00860
เด็กชายชยุตม์ ศรีคร้าม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตรศึกษา
00859
เด็กหญิงธัญลักษณ์ นาคโมรา มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงหพาหุฯ
00858
เด็กหญิงพุทธรักษา จัดแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00857
นางสาวสุรีรัตน์ พลวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดพรหมสาคร
00856
เด็กชายศิลา วิเศษสิกการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00855
เด็กหญิงพสชนัน สีกุน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00854
เด็กชายปัณณทัต วราโภ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประธาน
00853
เด็กหญิงพิชชาอร ขำประไพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
00852
นางสาวแพรวา คำสอน มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00851
เด็กชายธนภัทร จันทพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
00850
เด็กชายปกป้อง ใสสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00849
เด็กหญิงกนกวรรณ สามารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านหนองลีวิทยาคม
00848
นายวงศกร กาบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่งนิวัติวิทยา
00847
นางสาวจารุวรรณ รอดระรัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
00846
นางสาวณัฐวลัญญ์ นารถพินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อุทัยธรรมมานุวัตรวิทยา
00845
เด็กหญิงธัญรดา วงษ์วาส มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมเทศบาล4
00844
เด็กชายก้องภพ เผยกลิ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านทุ่งกลับ
00843
เด็กชายพงศธร แก้วทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดเทพมงคล
00842
นายเจนณรงค์​ ปิ่นดอกไม้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมเทศบาล4
00841
นายจิรภัทร พัฒนเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่งนิวัติวิทยา
00840
นายธนเดช สว่างโลก มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00839
นางสาววีริสา ปอสิริโภคา มัธยมศึกษาปีที่ 4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
00838
นางสาวปาภาดา จันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 พระกุมารเยซู สิงห์บุรี
00837
เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์แสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาลเขาพระงาม
00836
เด็กชายธนากร ทับทิมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00835
เด็กหญิงวิชญาดา รัตนอำภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00834
นางสาวกานต์พิชาน์ มีแป้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่งนิวัติวิทยา
00833
นายธนบดี สอนสืบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดพรหมสาคร
00832
เด็กชายชนาวีร์ สงวนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00831
นางสาวบุษยพรรณ สุขสองห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 พระวรสาร
00830
นายธนกร วงษ์ใบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00829
นายนนธภัทร วราโภ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทร์บุรี
00828
นายพัฒนนันท์ ดียิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดข่อย
00827
นางสาวเยาวเรศ โพธิ์อ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทร์บุรี
00826
เด็กชายทวีวัฒน์ แก้วสนธิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00825
นายจิรวัฒน์ วรสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00824
เด็กหญิงเกวรินทร์ จีนเท่ห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
00823
เด็กชายคุณธรรม คำศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโพธิ์ชัย
00822
นางสาวณัฐณิชา เย็นเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พระวรสาร
00821
เด็กหญิงสุพรรณธิภา เกตุมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00820
นางสาวอาภรณ์ ทองชะโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดพรหมสาคร
00819
เด็กหญิงอินทิรา ตันเกิดกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดกระทุ่มปี่
00818
เด็กหญิงนันท์นภัส มานพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาคประดิษฐ์วิทยา
00817
เด็กชายวชิรวุฒิ บูรณ์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)
00816
นายอิศรา วงศาโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดกลาง
00815
นางสาววรัญญา คำป้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี
00814
เด็กหญิงณิชกานต์ เหมือนเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดหนองมน
00813
เด็กชายนิติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดดงยาง
00812
เด็กหญิงสุนันทพร ทวีพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดดงยาง
00811
นางสาววรรณวิษา พรประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศรีวินิตวิทยาคม
00810
เด็กหญิงวรินทร เชิดชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดม่วง
00809
เด็กหญิงลภัสรดา นาคเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล 1(สหราษฎร์วิทยา)
00808
เด็กชายกิตตินันท์ พรมาแข้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00807
เด็กชายแสนสุข แสงพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเก้าชั่ง
00806
เด็กหญิงภัสร์วรัญญ์ บำรุงพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 บางขุนเทียนศึกษา
00805
เด็กชายพิพัฒน์ ธีระธนนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วินิตศึกษา
00804
เด็กหญิงธนัญญา น้อมระวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00803
นายกันตพงศ์ แก้วกระจาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ายบางระจันวิทยาคม
00802
นางสาววิยกาล หมีสิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00801
เด็กหญิงกัญจนพร นุ่มทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00800
นายรัชชานนท์ บางหลวง มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทรโมลีประทาน
00799
เด็กหญิงณัฐฐพร ระวิงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสาธุการาม
00798
เด็กชายกวินภพ ดีแป้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสาธุการาม
00797
เด็กหญิงพิรารัตน์ สุดจิตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสาธุการาม
00796
เด็กชายโสรัตน์ อินทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลลพบุรี
00795
นางสาววรรวิษา โคกเทียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ายบางระจันวิทยาคม
00794
เด็กชายบุรธัช จารึกเรียบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์
00793
นางสาวจิราภา วรกุลชนะกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เสิงสาง
00792
เด็กชายนราวิชญ์ น่วมนวล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสาธุการาม
00791
เด็กชายชยานันต์ ประทุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโพธิ์สังฆาราม
00790
นายนฤดม ผุดผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดพรหมสาคร
00789
เด็กหญิงจิราวรรณ เชื่อมช้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
00788
เด็กหญิงกนกพิชณ์ เงินอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วรนาถวิทยาลพบุรี
00787
เด็กหญิงปวีณ์สุดา แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00786
เด็กชายปรัชญา เข็มวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00785
เด็กชายยคินทร หัสเดชะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเตย
00784
เด็กชายนที นาคประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเตย
00783
นายวุฒิภัทร มาลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00782
เด็กหญิงรดา ศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00781
เด็กหญิงภภัสสร สืบชนะกิจกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดจุกกะเฌอ
00780
เด็กหญิงธนพร สุขศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดห้วยเจริญสุข
00779
เด็กหญิงธนภร น้อยเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00778
นายศุภวิชญ์ คงอุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
00777
เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดห้วยเจริญสุข
00776
เด็กชายธนภัทร บุญสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใจเพียรวิทยานุสรณ์
00775
เด็กหญิงชัญญานุช รัญโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระกุมารเยซู สิงห์บุรี
00774
เด็กชายธนดล วรบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)
00773
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ ช้างงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
00772
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00771
นางสาวเยาวลักษณ์ สุขประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00770
นางสาวกุลธิดา จูสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00769
เด็กหญิงเมษา กันเผือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโฆสิทธาราม
00768
เด็กชายนวการณ์ ชูศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดกลาง
00767
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ไชยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสังฆราชาวาส
00766
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสังฆราชวาด
00765
เด็กชายอารยะ อารยะกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00764
เด็กหญิงพัณณ์ภัสร์ พันธ์ทบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล 1 วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
00763
เด็กชายนภัส ห่วงถวิล มัธยมศึกษาปีที่ 4 วินิตศึกษา
00762
เด็กชายธีวรา โตเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00761
นายนนทกร เปรมใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วินิตศึกษา
00760
นางสาวณัฐปภัสร์ นาคสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงหพาหุ ฯ
00759
เด็กหญิงพฤฒิพร ศิลมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
00758
นายปิยวัฒน์ กล่ำศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โพธิ์ทอง“จินดามณี”
00757
เด็กหญิงอารยา ทาเปรียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร)
00756
เด็กหญิงสรัญญา ศรีจำปา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00755
เด็กชายรัชพล แซ่โค้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00754
เด็กหญิงณัฐชยา คำหมอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00753
เด็กชายพีรพัฒน์ น้ำใจสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดเทพมงคล
00752
นางสาวศุภพร ใจมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดสุวรรณราชหงษ์
00751
เด็กชายภัทรพงศ์​ ใจธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00750
นายพีรพัฒน์ สุขะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00749
เด็กหญิงอภิชญา จิตต์วิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00748
เด็กชายณัฐพงษ์ ขุนคงเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโพธิ์ศรี
00747
เด็กชายชายแดน - มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
00746
เด็กหญิงณัฐณิชาช์ ทองวา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
00745
เด็กชายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร)
00744
นายธนิสร พงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00743
เด็กหญิงเบญจวรรณ วิพันธุ์เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00742
เด็กชายพีรณัฐ เกตุสวาสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน ๒
00741
เด็กหญิงลวิตรา เลิศแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโฆสิทธาราม
00740
เด็กชายธนกฤต ประเสริฐอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน
00739
เด็กชายมหาสมุทร ด่านสุขณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00738
เด็กชายพัชรพล พงษ์พรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล2(วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์)
00737
เด็กหญิงแพรวา บุญมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00736
เด็กชายญาณิน สนธิธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00735
เด็กหญิงปวีณา ทานะปัต มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
00734
เด็กหญิงปพิชญา ประสงค์รุ่งสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเก้าชั่ง
00733
เด็กชายกิตติพงษ์ บุตรอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00732
เด็กหญิงปุณณดา ปานรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00731
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล ๒ (วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์)
00730
เด็กชายธีรศักดิ์ รอดฉ่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
00729
เด็กหญิงชลณิชา หงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์(มิตรภาพที่133)
00728
เด็กหญิงสุดารัตน์ อิ่มชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 พลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่50
00727
เด็กหญิงวิกาญดา จันหลิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดดอนยอ(จิตธรรมอุปถัมภ์)
00726
เด็กชายรตน ภู่เงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตรศึกษา
00725
นายนายชัชพล ดวงดารา มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00724
นายวีรภัทร อุ่นภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
00723
เด็กหญิงปิยะธิดา แพทย์ราช มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโฆสิทธาราม
00722
นางสาวน้ำทิพย์ รอดระรัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00721
นางสาวณิชาพัฒน์ สีคราม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนวัดม่วง
00720
นายต้นตระการ กลิ่นหลบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00719
นางสาวแก้วตา สุขเลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00718
เด็กหญิงศุภิสรา มีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00717
เด็กหญิงวรรณกานต์ มีลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสิงห์
00716
เด็กชายชญานนท์ แก้วดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00715
เด็กหญิงรัตนา ศรีรัตนเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดจักรสีห์
00714
เด็กหญิงเมษา สมอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
00713
เด็กชายพงศกร ขลุ่ยดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่ายบางระจัน
00712
เด็กหญิงพิชญาภา ตั้งจิระศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00711
เด็กชายสรรเพชญ เสือน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดทองเลื่อน
00710
เด็กหญิงศิริกานดา บัวจะโป๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดศรีสุก
00709
เด็กหญิงฤทัยชนก สาปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเก้าชั่ง
00708
นางสาวปทิตตา สงเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00707
นางสาวภัทรธิดา ภูงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดอัมพวัน
00706
เด็กหญิงภพรวีณ์ พลอยเพชรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00705
เด็กชายศุภกร ด้วงนุ้ย มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00704
นางสาวปิ่นแก้ว แซ่โค้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
00703
เด็กหญิงแพรวา ศึกษากิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00702
นางสาวภัทราวรรณ วรรณพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมเทศบาล4
00701
เด็กชายนพคุณ นนท์วงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาคประดิษฐ์วิทยา
00700
เด็กหญิงภัทรา เทียนสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดน้อย
00699
เด็กชายธนนันท์ แสงมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00698
เด็กหญิงอนงค์ วงษ์พันธ์ธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลพรประสาทวิทยา
00697
เด็กชายวิทวัส บุญพ่วง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
00696
เด็กหญิงบัณฑิตา แตงชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00695
นายวุฒิภัทร ผลพวง มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00694
นายชิษณุพงศ์ จันทร์ใย มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00693
เด็กหญิงปัณณภักดิ์ พ่วงจาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดม่วง
00692
เด็กชายศรัณยภัทร เจียมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00691
เด็กหญิงพนิตพร พูดเหมาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาคประดิษฐ์วิทยา
00690
เด็กหญิงต้นน้ำ ปั้นเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00689
เด็กหญิงชลิตตา ศรีแข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00688
เด็กชายพชรพล สิงห์โต มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตศึกษา
00687
นางสาวทิพยาพร แก้วระวัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00686
เด็กชายรัชชานนท์ ทาทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00685
เด็กหญิงนันทนา วรานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00684
เด็กชายศุภโชค ยิ้มเสถียร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00683
เด็กชายธนิสร จันทนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระกุมารเยซู สิงห์บุรี
00682
เด็กหญิงธมลวรรณ ม่วงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตรศึกษา
00681
เด็กชายตะวัน บุษบงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใจเพียรวิทยานุสรณ์
00680
เด็กหญิงพูนทรัพย์ ศรีสุขเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00679
เด็กหญิงอภิชญา นวลนุช มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00678
เด็กหญิงวงวรัณศ์ ชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00677
เด็กชายอัษฎาวุธ วิจารณ์ปรีชา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดดงชะอม
00676
เด็กชายชาญวิทย์ เมืองงิ้วราย มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพรหมสาคร
00675
เด็กหญิงกัญญภัทร สู่ภู่เขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลพรหมบุรี
00674
เด็กหญิงมณีอัปสร หาญแท้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลอิทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
00673
เด็กชายภานุวัชร์ จรพันธ์ชู มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
00672
นายภูริสิริ วงษ์นรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทรโมลีประทาน
00671
เด็กหญิงกชพร เชยสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3พรหมรวมมิตร
00670
เด็กหญิงธาราทิพย์ ฮีเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเก้าชั่ง
00669
เด็กหญิงธิติกานต์ แก้วพานัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00668
นายนันทิศ หินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทร์บุรี
00667
เด็กชายสวิตต์ ชั่งใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพระปรางค์มุนี
00666
เด็กชายไชยนันท์ คงทน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00665
เด็กชายวรากร แกล้วกสิกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00664
เด็กหญิงภัทรสุดา ม่วงกล่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00663
เด็กหญิงสุภาพร โพธิ์เปลี่ยนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)
00662
เด็กหญิงธัญญากร มุระคา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00661
เด็กหญิงพีรดา ลีคนทัด มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3
00660
เด็กหญิงสุกัญญา บุญครอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิจิตรศึกษา
00659
เด็กหญิงพลอยชมพู ช่างชุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00658
เด็กหญิงนภสร แก้วบุญเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตรศึกษา
00657
เด็กชายอดิเทพ พิพิธภัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล3พรหมรวมมิตร
00656
นายปีติกร ศรีอำไพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอินทร์บุรี
00655
นางสาวลภัสสร งามละม่อม มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00654
เด็กหญิงขนิษฐา ฤทธิ์เดช มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนวัดม่วง
00653
เด็กชายพรพิพัฒน์ แซ่เลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตรศึกษา
00652
เด็กชายวีรภัทร ฤทธิ์ฉิม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
00651
เด็กหญิงธันยพร ขำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00650
เด็กหญิงกนกกร ธรรมมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00649
เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงเพิ้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00648
นางสาวเพชรปาณี แววเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมเทศบาล ๔
00647
นางสาวสิริยากร พ่วงความสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี
00646
เด็กชายปรเมศวร์ อ่อนนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพระปรางมุณี
00645
เด็กชายภูมิชนก งามโรจน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโสภา
00644
เด็กชายภรภัทรพงศ์ นะศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00643
เด็กหญิงเมษา เขียวน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดเสาธงหิน
00642
เด็กชายอัชรายุ บัวกอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00641
เด็กชายธีรภัทร พูลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดเสาธงหิน
00640
เด็กหญิงบุตรตรี แสงสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
00639
เด็กชายญาณวรุตม์ อิธิตา มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านหนองลีวิทยาคม
00638
เด็กหญิงกชกร ดอนระไพร มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00637
เด็กหญิงธัญจิรา พรหมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00636
เด็กชายธนภัทร ชวดต่าย มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเทศบาล3
00635
เด็กชายฐานันดร สมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดข่อย
00634
เด็กชายศิรศักดิ์ เล็บสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
00633
เด็กชายณัฐพล เปี่ยมรอด มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาคประดิษฐ์วิทยา
00632
เด็กชายฐากูร สาโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิจิตรศึกษา
00631
นางสาวเกณิกา เย็นจิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 พระสุธรรมยานเถระวิทยา
00630
นายวงศกร ไผ่โสภา มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
00629
เด็กหญิงบุญญิสา ชำนาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
00628
เด็กชายสิรภัทร แพ่งสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลพรหมบุรี
00627
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ขันนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 นาคประดิษฐ์วิทยา
00626
เด็กชายอรรถสิทธิ์ เที่ยงโต มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00625
เด็กชายเมธา มณีนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00624
เด็กหญิงธนัชชา อินต๊ะแสน มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัดพรหมสาคร
00623
เด็กหญิงภัชรากร โตชม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดระนาม
00622
เด็กชายธนภัทร พึ่งโภคา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดหลวง
00621
เด็กชายปิยภัทร นิวรณุสิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00620
เด็กหญิงนัทธมน งามขำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
00619
นางสาวกัญญาพัชร์ วรรณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี
00618
เด็กชายธนกร รุ่งเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมชนวัดเสาธงหิน
00617
เด็กหญิงญาณิศา ชมภูพาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลพรหมบุรี
00616
เด็กหญิงชนม์นิภา สายบุญเรือน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
00615
เด็กหญิงพัชรา รอดมะลิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลพรหมบุรี
00614
เด็กหญิงณฐมน วงษ์นาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
00613
เด็กชายดรัณภพ พรหมโต มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00612
เด็กชายวิรยุทธ บุญสร้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโภคาภิวัตน์
00611
นายตรีณัฎฐ์ สมประสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00610
เด็กหญิงรมิดา สินศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระวรสาร
00609
นางสาวนันทิตา เพชรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดเชียงราก
00608
เด็กหญิงจิดาภา เปียวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พระวรสาร
00607
เด็กหญิงณัฐนันท์ พลอยคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาล1วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
00606
นายนนธกานต์ จีนอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
00605
เด็กหญิงกรัญญา มนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00604
นายณัฐภัทร ศิลปชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00603
เด็กหญิงสุภาวดี บุญเริ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโภคาภิวัตน์
00602
นายรัชภูมิ รอดสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่าช้างวิทยาคาร
00601
เด็กหญิงณปภัช จันทร์ตระกูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00600
เด็กชายธรรมสรณ์ ชื่นเกิดลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00599
เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองมาก มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทโมลีประทาน
00598
เด็กชายอาชวิน เอี่ยมเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00597
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งประภา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเซ่าสิงห์
00596
นางสาวศิริเนตร ด้วงวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
00595
เด็กหญิงสาริสา เจียมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านหนองลีวิทยาคม
00594
เด็กหญิงเปรมิกา วงษ์ภิญโญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00593
นายธนพนธ์ คำแผน มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทโมลีประทาน
00592
เด็กหญิงปาณิสรา พานทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
00591
เด็กหญิงกฤตย์ญา ตาสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่าช้างวิทยาคาร
00590
นางสาวชนิภา ช้างเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 4 พระสุธรรมยานเถระวิทยา
00589
นางสาวอุมากร พวงสุพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดพรหมสาคร
00588
เด็กหญิงวรรณรดา มุขภู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใจเพียรวิทยานุสรณ์
00587
เด็กชายกานต์ สิทธิ์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโบสถ์
00586
เด็กชายวุฒิภัทร พุฒิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทรโมลีประทาน
00585
นายพงศ์พัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00584
นางสาวขวัญฤทัย คุ้มชะนุด มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าช้าง
00583
เด็กหญิงญาตาวี มารวม มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทศบาลบ้านหนองใหญ่
00582
เด็กชายณภัทร สุรินทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดโคปูน
00581
เด็กหญิงจุฑามณี หงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00580
เด็กหญิงอินทุภา รัตนตะคุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
00579
นายนฤสรณ์ ชัยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 บางระจันวิทยา
00578
นายอชิระ พุฒเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ท่าช้างวิทยาคาร
00577
เด็กชายจิรายุทธ โนนทิง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00576
เด็กหญิงธัญชนก สิงห์โต มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00575
เด็กชายฐาวฬาวิชญ์ ภมรนิยม มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00574
นายนรชุณห์ ไม้หอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงห์บุรี
00573
นางสาวฐิติมน มีหิรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทโมลีประทาน
00572
เด็กหญิงวรัชยา ปานดำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
00571
เด็กชายปาราเมศ หงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00570
เด็กหญิงชญานุตม์ ศุภกำเนิด มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดสังฆราชาวาส
00569
เด็กหญิงลักษสุภา ขันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 สิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์
00568
เด็กชายพิชัยยุทธ เดชมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
00567
เด็กหญิงอุษา กลิ่นกุหลาบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00566
เด็กชายมงคล ดิสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00565
เด็กชายระฟ้า ปานเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดพรหมสาคร
00564
นางสาวนิจจารีย์ โตเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทรโมลีประทาน
00563
นางสาวนันทวดี กรีคงคา มัธยมศึกษาปีที่ 4 อินทโมลีประทาน
00562
เด็กหญิงจิราภร มาศถิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทโมลีประทาน
00561
เด็กหญิงกานต์พิชชา บัวเผือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี
00560
เด็กชายปวริศ กิ่งคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดตึกราชา
00559
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร เทียมทัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อินทรโมลีประทาน
00558
เด็กหญิงณภัทร์พร เทพแถม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดอัมพวัน
00557
เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มพวง มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลสิงห์บุรี