ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศรับสมัครนักเรียนตรวจสอบสถานะการสมัคร

    ==> รออนุมัติ

    ==> อนุมัติแล้ว
วัน เวลา ในการรับสมัคร
          1. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 24 - 27  เมษายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยประเภทความสามารถพิเศษมีดังนี้ ด้านดนตรี ด้านกีฬา และด้านนาฏศิลป์
          - ด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย และดนตรีสากล
          - ด้านกีฬา ได้แก่กีฬาประเภท ฟุตบอล แบดมินตัน กรีฑา และเปตอง
          2. ประเภทสอบคัดเลือก รับสมัครวันที่  24 - 28  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร
            1. สำเนาใบ ปพ 1 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
            2. รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน หน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเดิมให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่สวมแว่นตาดำ และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน (สำหรับติดใบสมัคร)
            3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน (ขนาด A4) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1  ฉบับ

   หมายเหตุ :  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นเอกสารหลักฐาน หรือพบว่ามีข้อความอันเป็นเท็จในการสมัคร
                      ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้น ๆ โดยจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือการเข้าเรียน และไม่สามารถ
                      เรียกร้องใด ๆ จากทางโรงเรียนได้

คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์


ถาม-ตอบ